Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de site www.thewoodshop.nl  waarbij Foreco Dalfsen B.V. als leverancier van producten optreedt.

1.2 De internetsite www.thewoodshop.nl  richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle door Foreco Dalfsen B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Foreco Dalfsen B.V.. Foreco Dalfsen B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling medegedeeld.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen die vermeld zijn op de site zijn in euro, inclusief BTW, maar exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds overeengekomen orders

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden. Dit kan via iDEAL, per bank/giro of aan de kassa bij Foreco Woodshop. Wij nemen uw bestelling pas in behandeling nadat uw betaling op onze bankrekening is bijgeschreven. Pinnen bij de chauffeur is natuurlijk ook een optie. 

 

Artikel 4. Product

4.1 Maatvoeringen zijn de bruto (nominale) waarden of de netto geschaafde waarden. Het gaat hierbij altijd om circa maten.
Omdat de meeste van onze materialen natuurproducten zijn, dient u altijd rekening te houden met eventuele maat en/of kleurverschillen.

4.2 Kleur en afbeeldingen kunnen afwijken van de echte kleuren van onze artikelen. Constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Foreco Dalfsen B.V. streeft algemeen naar een zo vlot en soepel mogelijke levering. Meestal leveren wij de  producten die op voorraad zijn (dit wordt aangegeven door een groen bolletje) de week erop. Vanwege complexe logistieke factoren stelt Foreco een levertijd van maximaal 20 werkdagen. Indien deze termijn bij uitzondering niet haalbaar blijkt, wordt de klant zo snel mogelijk per email op de hoogte gebracht. De klant kan indien deze niet akkoord gaat de koop onmiddellijk ongedaan maken.

5.2 De meeste artikelen zullen mede vanwege hun omvang worden geleverd met een grote vrachtwagen. Hiervoor geldt een bijdrage in de vrachtkosten van € 60,-. Boven de € 750,- wordt er franco geleverd. Er wordt gelost naast de vrachtauto, op een voor de vrachtauto goed bereikbare plaats, rekening houdend met bestaande verkeersregels. Dit geheel ter beoordeling door de vrachtwagenchauffeur.

5.3 Voor een bestelling met uitsluitend kleinere artikelen die per bode of koerier kunnen worden verzonden wordt € 15,- verzendkosten in rekening gebracht.
Boven de € 100,- vervallen deze verzendkosten.

5.4 Afhaal is mogelijk tijdens openingstijden van Foreco Woodshop. Verzendkosten zijn dan uiteraard niet van toepassing.

 

Artikel 6. Retour

6.1 Artikelen retourneren:
De door u bestelde artikelen kunnen binnen 7 dagen geretourneerd worden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel en heeft u recht op terugbetaling van uw bestelling. De bezorgkosten worden hierbij niet terugbetaald. Let op: artikelen die speciaal voor u op maat gemaakt zijn, of artikelen die niet in ons standaardassortiment staan, maar wel speciaal voor u besteld zijn, kunnen niet worden geretourneerd of geruild!

6.2 U kunt uw bestelling alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan Foreco Dalfsen B.V. heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening. Het is mogelijk uw retour te zenden artikelen door ons te laten ophalen, hiervoor rekenen wij transportkosten. Deze transportkosten zijn op aanvraag en dienen vooraf betaald te worden.

6.3 Foreco Dalfsen B.V. behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Foreco Dalfsen B.V. of de leverancier van het product zijn beschadigd.

  

Artikel 7. Garantie

7.1 Op normale producten geldt de wettelijke garantie.

7.2 Op het hout kan normaliter geen garantie worden gegeven. Mochten er gegronde klachten over deze producten zijn, dan zullen wij deze altijd zo coulant mogelijk proberen af te handelen.

7.3 Kosten die verband houden met herplaatsen vallen nimmer onder de garantie.

 

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Foreco Dalfsen B.V.  daarvan, uiteraard voor verwerking, zo spoedig mogelijk per e-mail kennis te geven. Reclamering dient uiterlijk binnen 7 werkdagen na aflevering te geschieden ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Foreco Dalfsen B.V. de keuze de desbetreffende producten te herstellen, te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde (minus de vracht/rembourskosten) daarvan te restitueren.

8.3 Foreco Dalfsen B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Foreco Dalfsen B.V. komen zijn: ziekte, in- en uitvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

8.5 Foreco Dalfsen B.V. is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.

8.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Foreco Dalfsen B.V.  ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Foreco Dalfsen B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

9.3 Foreco Dalfsen B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Foreco Dalfsen B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 10. Disclaimer

10.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Foreco Dalfsen B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Wanneer door Foreco Dalfsen B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Foreco Dalfsen B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Foreco Dalfsen B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.3 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Foreco Dalfsen B.V. en de consument. Voorzover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.