Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de sites forecowoodshop.nl  en robiniahout.nl waarbij Foreco Woodshop als leverancier van producten optreedt.

1.2 De internetsites www.forecowoodshop.nl en www.robiniahout.nl richten zich uitsluitend op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle door Foreco Woodshop gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Foreco Woodshop. Foreco Woodshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling medegedeeld.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen die vermeld zijn op de site zijn in euro, inclusief BTW, maar exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds overeengekomen orders

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden. Dit kan via iDEAL, Creditcard, PayPal, Bancontact, bank/giro of aan de kassa bij Foreco Woodshop. Wij nemen uw bestelling pas in behandeling nadat uw betaling is afgehandeld.

 

Artikel 4. Product

4.1 Maatvoeringen zijn de bruto (nominale) waarden of de netto geschaafde waarden. Het gaat hierbij altijd om circa maten.
Omdat de meeste van onze materialen natuurproducten zijn, dient u altijd rekening te houden met eventuele maat en/of kleurverschillen.

4.2 Kleur en afbeeldingen kunnen afwijken van de echte kleuren van onze artikelen. Constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Foreco Woodshop streeft algemeen naar een zo vlot en soepel mogelijke levering. Meestal leveren wij de producten die op voorraad de week erop. Vanwege complexe logistieke factoren stelt Foreco een levertijd van maximaal 20 werkdagen. Indien deze termijn bij uitzondering niet haalbaar blijkt, wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De klant kan indien deze niet akkoord gaat de koop ongedaan maken.

5.2 De meeste artikelen zullen mede vanwege hun omvang worden geleverd met een grote vrachtwagen. Hiervoor geldt een bijdrage in de vrachtkosten. Er wordt gelost naast de vrachtauto, op een voor de vrachtauto goed bereikbare plaats, rekening houdend met bestaande verkeersregels. Dit geheel ter beoordeling door de vrachtwagenchauffeur.

5.3 Voor een bestelling met uitsluitend kleinere artikelen die per bode of koerier kunnen worden verzonden worden verzendkosten in rekening gebracht.

5.4 Afhaal is mogelijk tijdens openingstijden van Foreco Woodshop. Verzendkosten zijn dan uiteraard niet van toepassing.

 

Artikel 6. Retour

6.1 Artikelen retourneren:
De door u bestelde artikelen kunnen binnen 14 dagen geretourneerd gemeld worden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel en heeft u recht op terugbetaling van uw bestelling. Na het melden van een retour heeft de klant 14 dagen de tijd om het product retour te sturen. Wij storten binnen 14 dagen na retour ontvangst het orderbedrag inclusief de verzendkosten terug. De kosten voor het retour sturen zijn voor eigen rekening.

Let op, dit retour geld voor alle bij Foreco Woodshop gekochte producten, met uitzondering van speciaal voor de klant geproduceerde artikelen zoals speciale maten of kleuren die buiten ons standaard assortiment vallen.

6.2  Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan Foreco Woodshop heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening. Het is mogelijk uw retour te zenden artikelen door ons te laten ophalen, hiervoor rekenen wij transportkosten. Deze transportkosten zijn op aanvraag en dienen vooraf betaald te worden.

6.3 Foreco Woodshop behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Foreco Woodshop of de leverancier van het product zijn beschadigd.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 Op normale producten geldt de wettelijke garantie.

7.2 Op het hout kan normaliter geen garantie worden gegeven. Mochten er gegronde klachten over deze producten zijn, dan zullen wij deze altijd zo coulant mogelijk proberen af te handelen.

7.3 Kosten die verband houden met herplaatsen vallen nimmer onder de garantie.

 

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Foreco Woodshop  daarvan, uiteraard voor verwerking, zo spoedig mogelijk per e-mail kennis te geven. Reclamering dient uiterlijk binnen 7 werkdagen na aflevering te geschieden ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Foreco Woodshop de keuze de desbetreffende producten te herstellen, te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde (minus de vracht/rembourskosten) daarvan te restitueren.

8.3 Foreco Woodshop kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Foreco Woodshop komen zijn: ziekte, in- en uitvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

8.5 Foreco Woodshop is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.

8.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Foreco Woodshop  ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Foreco Woodshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

9.3 Foreco Woodshop heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Foreco Woodshop zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 10. Disclaimer

10.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Foreco Woodshop is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Wanneer door Foreco Woodshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Foreco Woodshop deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Foreco Woodshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.3 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Foreco Woodshop en de consument. Voorzover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.3 Voor consumenten in de EU bestaat ook de optie om klachten in te dienen via het ODR-platform van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr. Als uw klacht nog niet elders in behandeling is, bent u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 13. Echte reviews

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur. WebwinkelKeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier. Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.